Barnehagen skal samarbeide med foreldrene både individuelt og som gruppe. Foreldrenes rett til medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er, ifølge barnekonvensjonen og barneloven, foreldrenes ansvar. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet.

Samarbeid om hvert enkelt barn skjer i de daglige møtene og i planlagte samtaler. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som er rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ for barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan.

Normalt sett er det to møter i året, kan ha flere ved behov. (høst/vår). Hver base er representert med en foreldre (til sammen tre personer), tre representanter fra barnehagen, styrer og en representant fra kommunen.

Formann: Wendy Haugenes
Nestformann: Hanne Dahl
Foreldrerepresentant Solstrålen: Hanne Dahl
Foreldrerepresentant Regnbuen: Wendy Haugenes
Foreldrerepresentant Himmelblå: Vilde Granrudbakken
Ansattrepresentant Solstrålen: Evy Gabrielsen
Ansattrepresentant Regnbuen: Linda J. Larsen
Ansattrepresentant Himmelblå: Anette Lorvik
Styrer: Oddbjørg Skuland