Førstesamtale

I Lindesnes kommune har vi en stor tverretatlig satsing på tidlig innsats til beste for barnet. Ett av punktene for oss i barnehagen er førstesamtalen. I en førstesamtale vil vi stille dere en del spørsmål for å få vite mest mulig om barnets sitt liv frem til nå. Samtalen vil skje før oppstart i barnehagen, og det er barnehagelærer på basen som vil ha den samtalen med dere. Vi ønsker at årene i barnehagen skal gi barnet og dere som foresatte gode opplevelser, og vi gleder oss til et godt samarbeid med dere!

 

COS

Foreldreveiledning

"Barnehagen skal i samarbeid med og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene." (Rammeplanen s. 29)

I vår barnehage kaller vi inn til 2 samtaler i året. I samtalene presenterer vi ALLE MED skjemaet og følger en veiledningsplan som er en viktig del av tidlig innsats og forebyggende arbeid i forhold til livsmestring. 

Temaene som vi tar opp: 

 • COS - trygghetssirkelen ( 1-2 år)
 • Voksenstiler (2-4 år)
 • Sosial kompetanse (4-5 år)
 • Trivsel, inkludering og vennskap ( 5-6 år)

Rutiner og lek på basen

Rutiner.

I rutinesituasjonene skjer det mye læring:

 • kommunikasjon og tilknytning.
 • språktrening
 • selvstendighet og robusthet
 • motorikk
 • skape trygghet og trygge barna på de voksne.

basen solstrålen.jpg

Lek

Vi har fokus på lek i små grupper. Barna fordeles på de ulike rommene og følges tett opp av de voksne. 

Barna lærer gjennom leken å:

 • utvikle vennskap
 • takle konflikter
 • utvikle språket 
 • utvikle kroppen ved å mestre utfordringer.

solstrålen kuer.jpg     gymrommet solstrålen.jpg

 

Lekemiljø.

Et godt lekemiljø bidrar til trivsel, livsmestring, inkludering, kreativitet, utfoldelse og læring. I vår barnehage legger vi til rette for å skape gode lekemiljøer i rommet, med stor kompleksitet og fleksibilitet, slik at barna stadig kan finne nye utfordringer over tid og selv kan være med å konstruere sin egen lekeplass ute og inne. 

Et godt lekemiljø skal:

 • Være aktivitetsdrivende
 • Invitere til bevegelse
 • Stimulere til nysgjerrighet og utforskning som er drivkraft i all læring
 • Tilby sosial aktivitet slik at barna blir bedre kjent med seg selv og andre gjennom samhandling
 • Være fleksibelt og gi rom for eksperimentering og kreativitet
 • Gi rom for spenning og grensesprengende aktivitet innenfor trygge rammer
 • fremme et inkluderende miljø

lekemiljø solstrålen.jpg

Familien min.

Hvert barn har sitt eget barnehagehus. Her samler en bilder av sine familiemedlemmer. Dette gir barna en god trygghet, og kan være en trøst dersom barnet er lei seg.

min familie.jpg

 

Soving.

Hos oss sover barna ute i frisk luft. Alle barna har egen vogn i barnehagen, med teppe og pose. Det er alltid en voksen som er sovevakt.

vogner.jpg

Grupper

Lek og aktiviteter i mindre grupper gjør at barn lettere kan skape gode relasjoner til hverandre, skape vennskap, utvide vennekretsen og få erfaringer i sosialt samspill. Det gir gode muligheter for voksne å veilede barna i sosial samhandling, språk, matematikk, motorikk og lek. Dette er alle viktige erfaringer barna tar med seg, og som kan være med å danne et godt grunnlag for livsglede og livsmestring.

Vi arbeider ut fra et årshjul som ivaretar progresjon gjennom alder og årstider. (Årshjulet ligger under planer)

Tema for gruppene i årshjulet er:

 • Språk - lesing og skriving, og matematikk
 • Inkludering
 • Digitalisering
 • Entreprenørskap
 • Bærekraft og kroppen.

solstrålen gruppe former.jpg    Solstrålen Kua på storskjerm.jpg