Lek på basen

Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Dette skal blant annet komme til uttrykk i arbeid med rammeplanens fagområder.

Fagområdene er:

 • Kommunikasjon, språk, og tekst
 • kropp, bevegelse, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknologi
 • Antall, rom og form
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn

 

butikk himmleblå.jpg   himmelblå jungel.jpg   

Lekemiljø.

Et godt lekemiljø bidrar til trivsel, livsmestring, inkludering, kreativitet, utfoldelse og læring. I vår barnehage legger vi til rette for å skape gode lekemiljøer i rommet, med stor kompleksitet og fleksibilitet, slik at barna stadig kan finne nye utfordringer over tid og selv kan være med å konstruere sin egen lekeplass ute og inne. 

Et godt lekemiljø skal:

 • Være aktivitetsdrivende
 • Invitere til bevegelse
 • Stimulere til nysgjerrighet og utforskning som er drivkraft i all læring
 • Tilby sosial aktivitet slik at barna blir bedre kjent med seg selv og andre gjennom samhandling
 • Være fleksibelt og gi rom for eksperimentering og kreativitet
 • Gi rom for spenning og grensesprengende aktivitet innenfor trygge rammer
 • fremme et inkluderende miljø

        lekemiljø himmelblå.jpg

 

 

Foreldreveiledning

"Barnehagen skal i samarbeid med og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene." (Rammeplanen s. 29)

I vår barnehage kaller vi inn til 2 samtaler i året. I samtalene presenterer vi ALLE MED skjemaet og følger en veiledningsplan som er en viktig del av tidlig innsats og forebyggende arbeid i forhold til livsmestring. 

Temaene som vi tar opp: 

 • COS - trygghetssirkelen ( 1-2 år)
 • Voksenstiler (2-4 år)
 • Sosial kompetanse (4-5 år)
 • Trivsel, inkludering og vennskap ( 5-6 år)

Grupper

Lek og aktiviteter i mindre grupper gjør at barn lettere kan skape gode relasjoner til hverandre, skape vennskap, utvide vennekretsen og få erfaringer i sosialt samspill. Det gir gode muligheter for voksne å veilede barna i sosial samhandling, språk, matematikk, motorikk og lek. Dette er alle viktige erfaringer barna tar med seg, og som kan være med å danne et godt grunlag for livsglede og livsmestring.

Vi arbeider ut fra et årshjul som ivaretar progresjon gjennom alder og årstider. ( Årshjulet ligger under planer)

Tema for gruppene i årshjulet er:

 • Språk - lesing og skriving, og matematikk
 • Inkludering
 • Digitalisering.
 • Entreprenørskap
 • Bærekraft
 • Kroppen

himmelblå yogurt.jpg

Bærekraft. miljøtrappa

kroppen min.jpg

Førskolegruppe

Barna skal ha et sammenhengende læringsløp fra barnehage til skole/SFO. Det siste året i barnehagen forberedes barnet til skolestart.

På førskolegruppa har vi fokus på :

 • Dialogisk lesing og språk
 • Selvregulering
 • Matematikk. Tall, geometri,måling og statistikk
 • Sosial kompetanse. Vennskap, følelser, ansvar og samarbeid
 • Selvstendighetstrening
 • Motorikk

 

       Bjørnis.jfif

 

Hestehaven-Løveloven-70x100cm.png